Kontrollansvarig

Vill du vara säker på att dina åtgärder följer rätt bestämmelser och villkor? Vill du vara trygg i att din kontrollplan implementeras korrekt och att nödvändiga kontroller utförs noggrant. Kontakta oss idag för att se till att ditt projekt är i goda händer!

Den kontrollansvariges uppgifter

Den kontrollansvarige ska hjälpa byggherren med att ta fram ett förslag till kontrollplan för den aktuella åtgärden. Det är visserligen byggherrens ansvar att se till att kraven i PBL uppfylls och att kontroller görs i tillräcklig omfattning, men den kontrollansvarige ska se till att kontrollplanen och gällande bestämmelser och villkor för åtgärderna följs samt att nödvändiga kontroller utförs. Om det görs några avvikelser från föreskrifter eller villkor som byggnadsnämnden har meddelat ska den kontrollansvarige underrätta byggherren och vid behov meddela byggnadsnämnden.

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 11 §

Den kontrollansvarige ska närvara vid:

 • Tekniska samråd,
 • Besiktningar och andra kontroller, samt
 • Byggnadsnämndens arbetsplatsbesök.

Den kontrollansvarige ska dokumentera sina byggplatsbesök och notera iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbeskedet. Den kontrollansvarige ska också avge ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbeskedet. Det finns inget krav i lagen på att den kontrollansvarige måste delta på slutsamrådet. Men eftersom kallelse till slutsamrådet ska skickas till den kontrollansvarige och denna har en viktig roll vid genomförandet av bygg-, rivnings- och markåtgärden bör den kontrollansvarige ha ett intresse av att delta.

Den kontrollansvarige ska närvara vid:

 • Tekniska samråd,
 • Besiktningar och andra kontroller, samt
 • Byggnadsnämndens arbetsplatsbesök.

Den kontrollansvarige ska dokumentera sina byggplatsbesök och notera iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbeskedet. Den kontrollansvarige ska också avge ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbeskedet. Det finns inget krav i lagen på att den kontrollansvarige måste delta på slutsamrådet. Men eftersom kallelse till slutsamrådet ska skickas till den kontrollansvarige och denna har en viktig roll vid genomförandet av bygg-, rivnings- och markåtgärden bör den kontrollansvarige ha ett intresse av att delta.

Identifiering av avfall och återanvändbara byggprodukter

  Den kontrollansvarige ska också hjälpa byggherren att identifiera avfall och återanvändbara byggprodukter som bygg- och rivningsåtgärder kan ge upphov till. Byggherren har även en skyldighet att beakta avfallshierarkin i samband med behandling av avfall och avsikten är att den kontrollansvarige ska hjälpa byggherren med bedömningen. (jfr prop. 2019/20:156 sid. 54)

  Entreprenadbesiktning i Skåne
  Entreprenadbesiktning i Skåne

  Kontakt

  Fyll i formuläret här nedan så kontaktar jag er.